گنجور

 
مجد همگر

تا گوش بود سوی سلامت باشد

تا چشم بود بر در و بامت باشد

هر نقش مرادی که نگارد قلمم

یا نام تو یا نامه به نامت باشد