گنجور

 
مجد همگر

دی شاه بتان با رخ رنگین می رفت

بی اسب پیاده نغز و شیرین می رفت

شکر ز لبش پیل به بالا می ریخت

وز مستی و بیخودی چو فرزین می رفت