گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

بیا که روی سوی کوی میفروش کنیم

بکوی میکده مانند خم، خروش کنیم

برای محکم و بخت جوان و عزم درست

ز دست پیر مغان جام باده نوش کنیم

هر آنچه حضرت پیر مغان بفرماید

بجان و دیده پذیرا شویم و گوش کنیم

هزار لت ز کف پیر میفروش خوریم

که کف چو خم بدهان آوریم و جوش کنیم

برای مصلحت خویش چند روز، حبیب

بیا متابعت شیخ خرقه پوش کنیم

سزای ماست می ناب، کش بهمت پیر

بجان و دیده و سر نور و مغز و هوش کنیم

 
 
 
sunny dark_mode