گنجور

 
سراج قمری
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «یار منی ای رنج، به من کی نرسی» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ل
م
ه
و
ی

شمارهٔ ۱: قرآن که بهین کلام خوانند آن را

شمارهٔ ۲: غم شد همه بیرون و درون دل ما

شمارهٔ ۳: ای در مردی چو باز و در کینه عقاب

شمارهٔ ۴: ای برده نسیم لطفت از روی گل آب

شمارهٔ ۵: امروز که رونق جوانی من است

شمارهٔ ۶: هر غم که به من رسد زعشقت، شادی است

شمارهٔ ۷: باد سحری خوش حرکات افتاده ست

شمارهٔ ۸: از آتش اهل عصر جز دودی نیست

شمارهٔ ۹: ای مطلع خورشید زه پیرهنت

شمارهٔ ۱۰: یک نرگس تر چو چشم تو دیده نشد

شمارهٔ ۱۱: از بهر من ار به خلد جایی سازند

شمارهٔ ۱۲: من مِی خورم و هر که چو من اهل بود

شمارهٔ ۱۳: پارم گل و لاله بستر و بالین بود

شمارهٔ ۱۴: آن کیست که از زمانه دلشاد زید

شمارهٔ ۱۵: ای خاک در تو دیده ی روشن دل

شمارهٔ ۱۶: از وصل تو عمر جاودانی دارم

شمارهٔ ۱۷: چون آینه با خلق صفایی دارم

شمارهٔ ۱۸: که رنگم و، باده، لعل چون بیجاده

شمارهٔ ۱۹: ماییم خریدار می کهنه و نو

شمارهٔ ۲۰: ای اشک من از پسته ی تو عنابی

شمارهٔ ۲۱: یار منی ای رنج، به من کی نرسی

شمارهٔ ۲۲: امشب خواهم صبح منور؟نی نی