گنجور

 
قدسی مشهدی
 

ای آن که ز هر تعلفت انکارست

انکار تو از نهایت پندارست

چون سرو به حال خویش پرداز و ببین

آزادگی‌ات را چه گره در کار است