گنجور

 
قدسی مشهدی
 

فریاد از آن که عز و ذل را نشناخت

در میکده بود و ذوق مل را نشناخت

عاشق که نبرد پی به معشوق ازل

بلبل گردید، لیک گل را نشناخت