گنجور

 
قدسی مشهدی
 

آمد گل و برگ باغ می‌باید ساخت

هنگامه بی‌فراغ می‌باید ساخت

یاران همه برگ عیش سازند و مرا

بی‌برگ، دل و دماغ می‌باید ساخت