گنجور

 
قدسی مشهدی
 

جان نیست که در آتش جانانه نسوخت

بی گرمی باده هیچ پیمانه نسوخت

عاشق همه آن کند که معشوق کند

تا درنگرفت شمع، پروانه نسوخت