گنجور

 
قدسی مشهدی
 

ناچار به هجر یار می‌باید ساخت

گر گل نبود، به خار می‌باید ساخت

دل را به وفای وعده‌اش نتوان بست

از وعده به انتظار می‌باید ساخت