گنجور

 
قدسی مشهدی
 

تا کرد قضا بنای این دیر خراب

تاخیر به کار راستان آمده باب

گر راست روی، مکن به مقصود شتاب

زیرا که رسد پای چپ اول به رکاب