گنجور

 
قدسی مشهدی
 

قدرت نشود بلند از علم کتاب

از عشق و خرد جوی مدد در همه باب

عشق و خردت برآورند از پستی

بی دلو و رسن ز چاه برناید آب