گنجور

 
قدسی مشهدی

بود باغ جنان باغ الهی

بچین زو کام دل چندان که خواهی

بنای این چمن چون می‌نهادند

در فیض الهی را گشادند

اگر خواهی که رضوان را کنی داغ

تلاش باغبانی کن درین باغ