گنجور

 
قدسی مشهدی
 

مرو ز دیده که جام جهان‌نما اینجاست

قدم برون مگذار از دلم که جا اینجاست

نسیم کوی تو یاد آردم ز نکهت گل

نمی‌روم ز چمن بوی آشنا اینجاست

زهی سراغ پریشان دوست کز هرسو

رسد به گوش صدایی که نقش پا اینجاست

برون نمی‌رود آشوب و فتنه از دل من

به عهد زلف و خطش خانه بلا اینجاست

به سوی میکده دارند خلق روی دعا

به دور ساقی ما قبله دعا اینجاست

دلم به جای دگر کی کشد ازین سر کو

کجا روم که جای دلگشا مرا اینجاست

مرا خرابه‌نشینی بسی شگون افتاد

ز یمن عشق مگر سایه هما اینجاست؟

ز آستانه جانان سفر مکن قدسی

مرو به کعبه ازین در که جای ما اینجاست