گنجور

 
قدسی مشهدی

یک نامه چو نگشوده‌ام از بال کبوتر

دل را چه فریبم به خط و خال کبوتر؟

هرجا که برد نامه‌ام از معنی رنگین

یاد از پر طاووس دهد بال کبوتر

از حال دل و محنت غربت چه نویسم؟

در پنجه شاهین چه بود حال کبوتر

خود را به جناب تو رسانید ز من پیش

شد نامه من باعث اقبال کبوتر

مکتوب مرا از پر او کس نگشاید

خاطر چه کنم شاد به ارسال کبوتر؟

آید به اسیران پی هم قاصد خوبان

پیوسته ولی تیر ز دنبال کبوتر

هرگاه نویسم به درت نامه چو قدسی

روحم پرد از شوق ز دنبال کبوتر

 
 
 
sunny dark_mode