گنجور

 
غبار همدانی

در قمار عشق جانان باخت می‌خواهد دلم

هرچه غیر از اوست با او تاخت می‌خواهد دلم

فارغم من در قمار عشق از سود و زیان

با حریف خویش برد و باخت می‌خواهد دلم

می‌شناسم آشنایان را ولی با عاشقان

آن که جانان را ز جان نشناخت می‌خواهد دلم

 
sunny dark_mode