گنجور

 
قطران تبریزی

ای وصل تو آب و هجر تو آذر

ماننده تو نزاید از مادر

آذر شود از رضای تو آزار

وازار ز خشم تو شود آذر

با مهر تو لاله روید از سندان

با فر تو آب زاید از آذر

از بیم تو خصم ترک و جوشن را

کرده است بدل بمعجر و چادر

در غیب رهنمای چون سلمان

در حضرت راستگوی چون بوذر

ای میر بجنگ کافران رفتی

بامیر بسان طوس بن نوذر

بگذار جهان بدانش و رامش

تا هست جهان تو از جهان مگذر