گنجور

 
قطران تبریزی

بتی که راستی از قد او رباید تیر

بتیر غمزه ز گردون فرود آرد تیر

نه سیب سرخ بود با رخان او مر مهر

نه با درنگ بود چون رخان من مه تیر

ز خواب دیده پر آب من ندارد بهر

وز آب دیده بی خواب من ندارد سیر

اگر ببیند زلفین او بخواب شود

پر از عبیر دهان کننده تعبیر

عقیق پیش رخ تو چو زر پیش عقیق

حریر پیش بر او چو سنگ پیش حریر

بدل ربودن بادام او کند تعجیل

ببوسه دادن یاقوت او کند تأخیر

بروی همچو بسیم اندرون نشانده عقیق

بزلف همچو بمشگ اندرون سرشته عبیر

همیشه وعده او نادرست و ناز درست

همیشه او بجفا بی هژیر و روی هژیر

بلای او بکشد هرکه زوش نیست شکیب

جفای او ببرد هر که زوش نیست گزیر

ایا گلی که ترا شد چمن دل عاشق

ایا بتی که ترا شد شمن بت کشمیر

بدانکه زر بپذیری شدم بزردی زر

چنانکه زر بپذیری مرا یکی بپذیر

اگر بهجر تو اندر تن من است کمان

وگر بعشق تو اندر دل من است اسیر

چرا همیشه بود با دو چشم تو جادو

چرا همیشه بود با دو زلف تو زنجیر

سعیر باشد با روی تو مرا چو بهشت

بهشت باشد بی روی تو مرا چو سعیر

بغمزه هستی چون تیغ اوستاد اجل

بقد هستی چون رمح اوستاد خطیر

ابوالمعمر کافی کف آنکه دست ودلش

نیاز ابر مطیر است و رشگ بحر غزیر

بود کثیر عطا نزد او همیشه قلیل

بود قلیل ثنا نزد او همیشه کثیر

بعادلی بجهان اندرونش نیست عدیل

بناظری بجهان اندرونش نیست نظیر

عنای جان معادی بود میان قبا

سرور جان موالی بود فراز سریر

بطمع بخشش او آز باز کرده ز فر

ز بیم کوشش او چرخ بر گرفته ز فیر

بکردن صفت او غنی شود وصاف

ز گفتن سمر او شود بزرگ سمیر

بگاه نثر شود تیره زو روان خلیل

بگاه نظم شود خیره زو روان جریر

بدانش و هنر خویش یافت او همه نام

گمان مبر که کسی نامور شده است بخیر

همیشه ناز موالی بکلک گوهر بخش

همیشه رنج معادی بتیغ کشور گیر

یکی نه شاب و لیکن برنج برده شباب

یکی نه پیر ولیکن بعقل و دانش پیر

یکی چو چرخ که او را بجرم هست گذر

یکی چو مرغ که را صفیر هست سفیر

یکی چو خورشید اندر میان چرخ ستیر

یکی چو غواص اندر میان بحر ضمیر

یکی همیشه میان تن و روان چو نفر

یکی همیشه از او جان دشمنان بنفیر

یکی ز بازوی استاد راد گشته بزرگ

یکی ز خاطر استاد راد گشته خطیر

ایا ز جود تو بنیاد خلق کرده قرار

ایا ز کف تو دیدار جود گشته قریر

ز بیم تیغ تو گردان زره کنند ز تیغ

ز بیم تیر تو مردان قلم کنند از تیر

جلیل نیست کسی کش نکرده ای تو جلیل

حقیر نیست کسی کش نکرده ای تو حقیر

شجاعت تو بدهر افکند همی تشویش

سخاوت تو براندازد از جهان تشویر

شود ز هیبت تو تیر از کمان پرتاب

شود ز حشمت تو باز از فلک تقدیر

نشاط کن که برآمد ز دست تو کاری

که کس نکرد بدهر از همه صغیر و کبیر

بر اسب کام شد از کرده تو میر سوار

شگفت نیست که از تو همی بنازد میر

خنک مر آن پدری را که هست چون تو پسر

خنک مر آن ملکی را که هست چون تو وزیر

همیشه تا نبود جای خاک نافه مشگ

همیشه تا نبود جای شیر چشمه قیر

چو مشگ بادا در دست دوستان تو خاک

چو قیر بادا در کام دشمنان تو شیر