گنجور

 
قاسم انوار
 

از بدایات اولست سخن

بشنو و بعد از آن تأمل کن

یقظه و توبه و محاسبه دان

پس تفکر بود برای عیان

بعد ازین خود تذکرست،آنگاه

اعتصام و فرار تا الله

پس ریاضت،سماع بی اشباه

در بدایت تمام گردد راه