گنجور

 
قاسم انوار
 

معرفت،پس بقای جان باشد

پس فنا ملک جاودان باشد

پس بتحقیق میشود مشهور

پس بتلبیس می شود مستور

پس وجودست و بعد ازان تجرید

هست تفرید و جمع،پس توحید

قاسمی یار آنکه دین دارد

هرکه دین داشت محض این دارد

صلوات خدای بر احمد

بر روان صحابه امجد