گنجور

 
قاسم انوار
 

غلطی نیست در حساب و شمار

صد هزارست و صد هزار هزار

بر جنید این سخن چو تافت بگفت:

«لیس ف جبتی سوی الجبار»

آن دگر چون بدید روشن، گفت:

«لیس فی الدار غیرنا دیار»

لمعه عشق اگر شود ظاهر

همه مؤمن شوند اهل تتار

تو باقرار خوی کن ای دل

راه کفرست راه استنکار

عقل روشن ازوست روشندل

دل و جان را بدوست استبصار

نظری کن، ز روی لطف و کرم

که جهان را بتست استظهار

تو بغفلت نشسته ای شب و روز

گنج برداشت از میان اغیار

هر چه هست از برای تست همه

قاسمی را شعار و استشعار