گنجور

 
قاسم انوار
 

حاکم مطلق،خدای ذوالجلال

قادر بی چون، قدیم بر کمال

کرد سلطان عشق را بر عالمی

کاهل معنی امر خوانندش همی

عقل را بر عالم خلق این چنین

کرد حاکم،حاکم دنیا و دین

هر دوراز آمد شد آن نظرتان

گشت اقبالی و ادباری عیان

روح پاک از نظرتین شد بهره مند

از محبت و ز معارف سر بلند

در روش اقبال و ادباریش نیز

هم عیان آمد بتقدیر عزیز

عقل را این هر دو حال از عکس اوست

در همه احوال، اگر بد، گر نکوست