گنجور

 
قاآنی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «نه باده نه جام باده ماند باقی» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
س
ش
گ
م
و
ی

رباعی شمارهٔ ۱: از کشت عمل بس است یک خوشه مرا

رباعی شمارهٔ ۲: دوشینه فتادم به رهش مست و خراب

رباعی شمارهٔ ۳: این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست

رباعی شمارهٔ ۴: تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است

رباعی شمارهٔ ۵: ابروی کجت که دل برو مشتاقست

رباعی شمارهٔ ۶: آراسته جنتی که این روی منست

رباعی شمارهٔ ۷: آمد مه شوال و مه روزه گذشت

رباعی شمارهٔ ۸: تا دل به برم هوای دلبر دارد

رباعی شمارهٔ ۹: گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد

رباعی شمارهٔ ۱۰: زلفین سیه که بر بناگوش تواند

رباعی شمارهٔ ۱۱: در میکده مست از می نابم کردند

رباعی شمارهٔ ۱۲: یک عمر شهان تربیت جیش کنند

رباعی شمارهٔ ۱۳: آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر

رباعی شمارهٔ ۱۴: آن نرگس مست فتنه‌انگیز نگر

رباعی شمارهٔ ۱۵: بر روز ستاره تا کی افشانی بس

رباعی شمارهٔ ۱۶: تا یار مرا ربوده از هستی خویش

رباعی شمارهٔ ۱۷: گفتم به زن نظام کای لولی شنگ

رباعی شمارهٔ ۱۸: با آنکه هنوز از می دوشین مستم

رباعی شمارهٔ ۱۹: تا دل به هوای وصل جانان دادم

رباعی شمارهٔ ۲۰: صدرا دیشب به باغ نواب شدم

رباعی شمارهٔ ۲۱: گاهی هوس‌ بادهٔ رنگین دارم

رباعی شمارهٔ ۲۲: بگذار که خویش را به خواری بکشم

رباعی شمارهٔ ۲۳: تا دست ارادت به تو دادست دلم

رباعی شمارهٔ ۲۴: بگذارکه تا می خورم و مست شوم

رباعی شمارهٔ ۲۵: تاکی غم زید و گه غم عمرو خوریم

رباعی شمارهٔ ۲۶: شوخی که بیاض گردن روشن او

رباعی شمارهٔ ۲۷: تو مردمک چشم من مهجوری

رباعی شمارهٔ ۲۸: نه باده نه جام باده ماند باقی