گنجور

 
فیض کاشانی

این اثر به همت آقای سید صادق هاشمی در گنجور در دسترس قرار گرفته است.