گنجور

 
فیض کاشانی

در گوشهٔ انزوا خزیدن خوش تر

پیوند ز غیر حق بریدن خوشتر

ای فیض مکن علاج گوشت ز نهار

کافسانه دهر ناشنیدن خوشتر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode