فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

در گوشهٔ انزوا خزیدن خوش تر

پیوند ز غیر حق بریدن خوشتر

ای فیض مکن علاج گوشت ز نهار

کافسانه دهر ناشنیدن خوشتر