گنجور

 
فردوسی

پادشاهی فرخ زاد: ز جهرم فرخ زاد راخواندند

sunny dark_mode