گنجور

 
فردوسی

پادشاهی آزرم دخت: یکی دخت دیگر بد آزرم نام

sunny dark_mode