گنجور

 
فردوسی

پادشاهی پوران دخت: یکی دختری بود پوران بنام

sunny dark_mode