گنجور

 
فیاض لاهیجی

چه حاجت است به شمع و چراغ مستان را

پیاله چشم و چراغ است می‌پرستان را

نظر به روی بتان عذر بت‌پرستی‌هاست

خبر کنید از آن‌رو خداپرستان را

هزار حج کند ار باغبان به آن نرسد

که وقف مشهد بلبل کند گلستان را

چراغ بخت اگر تیرگی کند فیّاض

توان به ناله برافروخت بزم مستان را

 
sunny dark_mode