گنجور

 
فایز

دو گیسو را به دوش انداختی تو

زملک دل دو لشکر ساختی تو

به استمداد چشم و زلف و رخسار

به یکدم کار فایز ساختی تو

 
sunny dark_mode