گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

ای از تو درون ناتوانم را حظ

وز حسن تو چشم خون فشانم را حظ

از قد خوشت روح روانم را حظ

وز لعل روان بخش تو جانم را حظ