گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی
 

قدم به کلبه ام از لطف بیکرانه تست

که بنده بنده تو بود و خانه خانه تست

شب بکوی وی ای دل چه ها فتاده که روز

به شهر و کوه و دمن خلق بر فسانه تست

گدایم و تو غنی ای جوان باده فروش

زکاتی از همه خم ها که در خزانه تست

ز خاک پای تو شد روشنم نظر که مرا

سواد دیده چو گل میخ آستانه تست

درامدی به دلم مست و تیغ ظلم به دست

کنون بهر سوی دل بنگرم نشانه تست

صدای نغمه ات ای مطرب او فتاد به دیر

که پای کوبی رندان ازان ترانه تست

ز هر مراد که دورند بیدلان ای چرخ

چون بنگرند به یک حیله یا بهانه تست

به عشق مغبچگان تا فتادی ای فانی

سرود راه فنا نغمه مغانه تست