گنجور

 
عراقی
 

شماره ۱: که به غیر از تو در جهان کس نیست - جز تو موجود جاودان کس نیست

شماره ۲: که همه اوست هر چه هست یقین - جان و جانان و دلبر و دل و دین

شماره ۳: می‌بین رخ جان فزای ساقی - در جام جهان نمای باقی

شماره ۴: در میکده می‌کشم سبویی - باشد که بیابم از تو بویی