گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ایدل اگرت کار جهان نیست بکام

خوشباش که ناخوش نبود محنت عام

جامست که اصل خوشدلیهاست ببین

کاندر دل او نیز چه خونهاست مدام