ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۶۹

ایدل اگرت کار جهان نیست بکام

خوشباش که ناخوش نبود محنت عام

جامست که اصل خوشدلیهاست ببین

کاندر دل او نیز چه خونهاست مدام