گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ایدل فلکت گر چه زبون میدارد

وز غصه او چشم تو خون میبارد

با این همه خوش باش که هر لحظه فلک

نقشی دگر از پرده برون میآرد