گنجور

 
ابن یمین

دی خسرو سیاره چو با شام نشست

از جیش حبش فتاد بر روم شکست

آمد بر من آنصنم باده پرست

چون نرگس پر خمار خود کردم مست

 
sunny dark_mode