گنجور

 
ابن یمین فریومدی

دی خسرو سیاره چو با شام نشست

از جیش حبش فتاد بر روم شکست

آمد بر من آنصنم باده پرست

چون نرگس پر خمار خود کردم مست