گنجور

 
ابن یمین

بهر روزی بهر دری چه روی

ای ز ضعف دل اعتقاد تو سست

چه بری آبروی چون نانی

نخورد کس از آنچه روزی تست

گر نیوشی و گر نه من گفتم

گفتنی ها تمام راست و درست

 
sunny dark_mode