گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ایدل برو مقلد احکام شرع باش

کز یمن آن بعالم تحقیق وارسی

تقلید شرع نیز بتحقیق میکشد

این را مثال با تو بگویم بپارسی

معنی یکسیت گر چه بصورت دو انداز آنک

جز سی هزار نیست شمار هزار سی