گنجور

 
ابن یمین

گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه

آموزش ای برادر قرآن و خط و پیشه

زیرا که پیشش آید روزیکه کارش افتد

چون پیشه ئی نداند بیل و کلنگ و تیشه

هر کو خطی نخواند یا پیشه ئی نداند

بس گاو و خر چراند در کوه و دشت و بیشه

 
sunny dark_mode