گنجور

 
ابن یمین فریومدی

قلم را بر تبت فزون دان ز تیغ

بود گر چه کم زو بنیروی تن

قلم کار فرمای گر بایدت

که باشی سر افراز هر انجمن

نبینی که از بهر وجه معاش

بمحتاج اویند هر مرد و زن

فرا بیش یکمرد صاحب قلم

بیایند صد پهلوان تیغ زن