گنجور

 
ابن یمین

چهار چیز دهد آبروی مرد بباد

باختیار مباش ای پسر مباشر آن

یکی دروغ و دوم صحبت عوام الناس

سوم مزاح و چهارم شراب برادمان

 
sunny dark_mode