گنجور

 
ابن یمین فریومدی

پیش اهل کمال نقصانست

شاد و غمگین ز بیش و کم بودن

وز پی حاصل امور جهان

روز و شب در غم و الم بودن

نزد دانا جمیع ملک جهان

می نیرزد دمی بغم بودن