گنجور

 
ابن یمین فریومدی

سالها در چار سوی خطه کون و فساد

همچو باد از هر طرف بی پا و سر بشتافتم

وز پی یار موافق تا مگر پیدا شود

موی گشتم بلکه موی اندر طلب بشکافتم

بعد چندین گفتگو و جستجوی از هر طرف

نیستم مرد ار کسی را مرد صحبت یافتم