گنجور

 
ابن یمین

ایکه در جمع مال می بینم

از همه چیزها فزون هوست

گر نگردی ز مال بر خوردار

در زمانی که هست دسترست

پیش من همچو روز معلوم است

که عدو خورد خواهدش ز پست

گر درائی ز پا مدار طمع

که شود دستگیر هیچ کست

بشنو اینسخن ز ابن یمین

که بود در صلاح کار بست

 
sunny dark_mode