گنجور

 
ابن یمین

پامال اگرچه چرخ جفا کرد گو بکن

ما از جفای چرخ و غم دهر فارغیم

ساقی طبیب و ما طمع از جان بریده ایم

گر نوش میچشاند و گر زهر فارغیم

محتاج کس نه ایم و نداریم غم ز کس

گر لطف میکند و گرم قهر فارغیم

ما را چو ملک و مال خرید و فروخت نیست

گر محتسب برون کند از شهر فارغیم