گنجور

 
ابن یمین فریومدی

با خرد گفتم که ای فرزانه پیر کاردان

کیست آن کو را توان از خسروان گفتن کریم

گفت اکنون شاه ابوبکر علی باشد که هست

خسروی کو را توان ز اهل جهان گفتن کریم

از برای نظم کار ملک و دین پاینده باد

عمر او در کامرانی تا توان گفتن کریم