گنجور

 
ابن یمین

هر کرا با خود مصاحب میکنی

بنگرش تا خویشتن چون میزید

گر بقدر حال سامانیش هست

میل او کن کو بقانون میزید

ور نباشد رونقی در کار او

ز آنکه حد-اوست افزون میزید

سالها گر تربیت خواهیش کرد

همچنان باشد که اکنون میزید

 
sunny dark_mode