گنجور

 
ابن یمین فریومدی

هر کرا با خود مصاحب میکنی

بنگرش تا خویشتن چون میزید

گر بقدر حال سامانیش هست

میل او کن کو بقانون میزید

ور نباشد رونقی در کار او

ز آنکه حد-اوست افزون میزید

سالها گر تربیت خواهیش کرد

همچنان باشد که اکنون میزید