گنجور

 
ابن یمین فریومدی

چو دونان درین خاکدان دنی

مباش از برای دو نان مضطرب

یقین دان که روزی دهنده قویست

مدار از طمع طبع را منقلب

و من یتق الله یجعل له

و یرزقه من حیث لا یحتسب