گنجور

 
ابن یمین

ایخدیوی که عهد دولت تو

هست چون در زمان عمر شباب

در زمین حزم تو سرشته درنگ

در فلک عزم تو نهاده شتاب

روز ظالم ز تیغ معدلتت

چون شب دیو شد ز تیر شهاب

هست آگاه رأی انور تو

ز آنچه دارد فلک و رای حجاب

شد بمعماری عنایت تو

بیت معمور اینسرای خراب

حال ابن یمین چو میدانی

نتوان داد زحمت اطناب

لیک فرصت ز دست نادادن

نبود دور از طریق صواب

گر عنایت کنی هم اکنون کن

که فتد در زمانه امر عجاب

نوشدارو چه سود خواهد داشت

چون شد از ملک زندگی سهراب

 
sunny dark_mode